Opłata produktowa

UWAGA – ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH !!!

Kto powinien wnosić opłatę produktową z mocy:

- ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2014.1413) ?

- ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888)

Opłatę produktową wnosi przedsiębiorca, który:

 • Wprowadza na terytorium kraju:
  • oleje techniczne (np. oleje smarowe, oleje samochodowe)
  • opony (opony nowe i bieżnikowane)
 • Importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia (również na potrzeby własne):
  • towarów w opakowaniach
  • olejów technicznych lub opon
  • towarów, których częściami składowymi są oleje techniczne lub opony
 • Wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach (vide rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U.2013.1274))
 • Prowadzi jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub kilka jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 i sprzedaje produkty tam pakowane 
  (np. market, w którym zakupy pakowane są w torby plastikowe lub papierowe niepłatne)
 • Pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę 
  (np. firma pakująca płody rolne wyprodukowane przez rolników)
 • Zleca innemu przedsiębiorcy wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu, jeżeli jego oznaczenie (znak towarowy) znajduje się na produkcie 
  (np. firma udostępniająca swój znak firmowy na zasadzie franczyzy)

Sprawozdania należy złożyć w terminie 31 marca.

Opłatę w przypadku PRODUKTÓW należy wnieść do 31 marca, kwota wolna od opłat wynosi 100,- zł.

Opłatę w przypadku OPAKOWAŃ należy wnieść do 15 marca, kwoty wolnej nie określa się.

Produkt lub produkt w opakowaniu uważa się za wprowadzony do obrotu tylko raz.

 

UWAGA – ZMIANY !!!

 

Wprowadzający na rynek towar w opakowaniach w ilości do 1 Mg rocznie opakowań powinien

do 15 marca złożyć marszałkowi województwa:

- zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jt.Dz.U.2007.59.404 z późn.zm.),

- informacji, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powyższej ustawy, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat obrotowych.

 

Wprowadzający na rynek towar w opakowaniach w ilości powyżej 1 Mg rocznie opakowań

może jak dotychczas sporządzić sprawozdanie i wnieść opłaty, w tym opłatę jak niżej lub skontaktować się z organizacją odzysku w celu podpisania umowy i przekazania jej obowiązków z tym związanych. Różnica w obliczeniu opłaty przez wprowadzających produkty oraz wprowadzających towar w opakowaniach sprowadza się przy obliczaniu rzeczywistego poziomu odzyski i recyklingu do odniesienia wielkości odzysku lub recyklingu z 2014r. do wielkości wprowadzonych na rynek w 2013r. oraz możliwości (po raz ostatni) dopisania do wielkości odzysku i recyklingu nadwyżek z roku 2013, ale w maksymalnej ilości 10% wymaganego poziomu w 2013r. oraz obliczenia opłaty z tytułu recyklingu odpadów razem.

 

Wprowadzający na rynek towar w opakowaniach jest zobowiązany:

Złożyć do 31 marca sprawozdanie (brak wzorów wydruków) o dokonanej wpłacie przeznaczonej na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazanej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Sprawozdanie zgodnie z art.73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)  oraz art.19 ustawy z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) ma zawierać dodatkowo:

2) w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o:

g) informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku – także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów;

Wprowadzający na rynek towar w opakowaniach może dopisać te dane na sprawozdaniu z naliczonej opłaty opakowaniowej.

 

Sprawozdania należy złożyć w terminie 31 marca.

Opłatę w przypadku PRODUKTÓW należy wnieść do 31 marca, kwota wolna od opłat wynosi 100,- zł.

Opłatę w przypadku OPAKOWAŃ należy wnieść do 15 marca, kwoty wolnej nie określa się.

Przepis milczy na temat obowiązku sporządzani a sprawozdania OŚ-OP1 z naliczenia opłaty produktowej w zakresie towarów w opakowaniach (brak aktualnego rozporządzenia dotyczącego wydruków. Brak przepisu dotyczącego ewentualnego fragmentarycznego wypełniania formularza, opłaty jako takiej nie można wyliczyć, skoro przepis zwalnia z obowiązku uzyskania poziomów odzysku i recyklingu, wypełnianie więc sprawozdania jest nieporozumieniem, tym bardziej, że art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) określa wymogi dotyczące sprawozdania inne niż zawarte w nieaktualnym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U.2010.259.1775), uchylonego z dniem 23.01.2013r. nową ustawą o odpadach.

Należałoby ręcznie dopisywać  „informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku – także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów” według uznania podmiotu.

Jeżeli przyjmiemy, że ustawa jest jednak, jakby nie było, aktem prawnym wyższego rzędu, składamy sprawozdanie w oparciu o wymogi art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21) – dotyczy w szczególności wprowadzających towary w opakowaniach w ilości do 1 Mg/rok opakowań – nie uwzględniając wzorów formularzy zawartych w nieobowiązującym rozporządzeniu  - w formie pisma z nagłówkiem OŚ-OP1 o rodzajach i ilości wprowadzonych na rynek opakowań oraz o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów.

W związku z zaistniałą sytuacją legislacyjną odstąpiliśmy od kontynuacji programu Opłata produktowa.